اقتصادآنلاین بررسی می کند؛

مجامع هفته آتی/ کدام نمادهای دارویی به مجمع می‌روند؟

در هفته دوم خرداد ماه مجامع زیادی در روز ۸ و ۱۰ خرداد برگزار خواهد شد.

مجامع هفته آتی/ کدام نمادهای دارویی به مجمع می‌روند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته نیز مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هیئت مدیره و تصویب صورت‌های مالی می‌باشد.

دربین صنایع بازار سهام صنعت دارویی در این هفته مجامع زیادی شرکت‌هایش برگزار خواهند کرد.

از نمادهای مهم گروه دارویی که این هفته مجمع برگزار می‌کنند؛ می‌توان به نمادهای  وپخش، دالبر، هجرت و دتولید اشاره کرد.

مجامع هفته آتی

شنبه

 1402/3/6

یکشنبه

1402/3/7

دوشنبه

1402/3/8

سه شنبه

1402/3/9

چهارشنبه

1402/3/10

غگلپا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

کسعدی - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غفارس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

چکاوه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فلوله – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد 18 و 19 و28 اساسنامه

ولقمان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

وآتوس – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تغییر موضوع  عالیت

دتولید – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

سیدکو – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

وپخش – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

دالبر– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ممسنی– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

میدکو– مجمع عمومی فوق العاده

خبازرس- مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

دسبحان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شخارک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

پارسیان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

غاذر - مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

هجرت – جمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

بسویچ– مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

کپشیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

غشصفا –مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

ثباغ - مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

فافزا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

دارو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

کاریز  – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

لطیف - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

غگلستا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

تکیمیا - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

خراسان– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس

 

 

 

 

چکارن - مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

 

دلر - مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

 

 

 

 

ولبهمن - مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ارسال نظر
ارسال نظر