محمدصادق حمیدیان
  • آنچه امروز در قالب نامگذاری سال ۹۶ به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می بینیم، به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و…

عناوین بیشتر