دختر صدام
  • در پی اظهارات درباره بازگشت به عراق مطرح شد؛

    در پی انتشار مصاحبه دختر صدام و اظهارات وی درباره بازگشت به عراق، رهبر جریان صدر صراحتا حزب بعث را تهدید و تأکید کرد…

  • پس از فرار از آنجا در جریان حمله آمریکا؛

    دختر دیکتاتور سابق عراق از تصمیمش برای بازگشت به عراق پس از فرار از آنجا در جریان حمله آمریکا خبر داد.

عناوین بیشتر