اقلیم ایران
  • سازمان ملل متحد در یک گزارش تحلیلی عنوان کرد:

    دپارتمان اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل پنج ابرروند جهان را «سالخورده شدن جمعیت»، «شهری‌شدن»، «ظهور فناوری‌های…

  • هم‌اکنون ۵درصد از مساحت استان تهران را بیابان فرا گرفته است ولی دست‌اندازی این پدیده نامبارک، طی دهه آینده می‌تواند…

عناوین بیشتر