قیمت خودرو تارا شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.

 قیمت روز خودروی تارا
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
اتوماتیک ۱۴۰۲ صفر ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰
اتوماتیک ۱۴۰۱ صفر ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک ۱۴۰۰ صفر ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۲ صفر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۱ صفر ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۰ صفر ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۲ در بازار ۸۸۰ میلیون شد قیمت مدل ۱۴۰۱ نیز ۸۴۵ میلیون شده است تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ در…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۱۰ میلیون تومانی ۸۸۰ میلیون شد مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۸۴۵ میلیون شده است تارا…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت مدل ۱۴۰۲ تارا اتوماتیک در بازار ۸۹۰ میلیون تومان این خودرو در کارخانه ۴۹۰ میلیون ۵۵۱ هزار تومان تعیین قیمت شده…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار ۸۹۰ میلیون تومان شد قیمت کارخانه ای این خودرو ۴۹۰ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان است…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۵ میلیونی ۸۹۰ میلیون تومان شد قیمت مدل ۱۴۰۱ این نیز به ۸۵۵ میلیون تومان…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ با کاهش ۱۰ میلیون تومانی ۸۹۵ میلیون شد مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز با کاهش ۱۰ میلیونی ۸۶۰…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتومات مدل ۱۴۰۲ در بازار ۹۰۵ میلیون شده است قیمت مدل ۱۴۰۱ این خودرونیز ۸۷۰ میلیون تومان است همچنین قیمت تارا…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک صفر در بازار ۹۰۵ میلیون تومان است قیمت این خودرو در کارخانه ۴۹۰ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان تعیین شده…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا دنده ای ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۱۰ میلیون تومانی ۷۱۵ میلیون شد قیمت تارا دنده ای مدل ۱۴۰۱ روی ۷۰۵ میلیون تومان…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۵ میلیونی ۹۰۵ میلیون تومان شد، تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ نیز با افت ۵…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۵ میلیونی ۹۱۰ میلیون تومان شد قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ نیز با کاهش ۱۰…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار با افت ۱۰ میلیونی ۹۱۵ میلیون تومان شد قیمت تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ نیز با کاهش ۵…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار ۹۲۵ میلیون تومان است قیمت کارکرده این خودرو حدود ۸۰۰ میلیون تومان شده است تارا…

 • قیمت تارا اتوماتیک صفر در کارخانه ۴۹۰ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان است قیمت بازار این خودرو ۹۲۵ میلیون شده است تارا…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار ۹۲۵ میلیون تومان است قیمت کارخانه ای این خودرو ۴۹۰ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان تعیین…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ با کاهش ۵ میلیونی ۹۲۵ میلیون تومان شد، قیمت مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز ۵ میلیون ارزان شد و به…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار ۹۳۰ میلیون تومان شد مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۸۹۰ میلیون شد تارا اتوماتیک کارکرده مدل…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۱۰ میلیونی ۹۳۰ میلیون تومان رسید. قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ نیز با…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ با کاهش ۵ میلیونی ۸۵۵ میلیون تومان شد تارا دنده ای مدل ۱۴۰۲ با افت ۱۰ میلیون تومانی به ۷۲۰…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک ۱۴۰۲ در بازار ۹۲۰ میلیون تومان شد قیمت مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۸۸۰ میلیون تعیین شد همچنین قیمت تارا…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۲۰ میلیونی داشت مدل ۱۴۰۱ این خودرو ۳۵ میلیون تومان ارزان شد همچنین تارا…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک با کاهش ۱۰ میلیونی ۹۴۰ میلیون تومان شد همچنین مدل ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ تارا اتوماتیک نیز ۱۰ میلیون تومان…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک با کاهش ۲۰ میلیون تومانی ۹۵۰ میلیون شد مدل ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ تارا اتوماتیک در بازار نیز با کاهش ۲۰…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۱۰ میلیون تومانی ۹۷۰ میلیون شد، مدل ۱۴۰۱ تارا اتوماتیک ۹۴۵ میلیون شد تارا…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار ۹۸۰ میلیون تومان شد، قیمت کارخانه ای این خودرو ۴۹۰ میلیون ۵۵۱ هزار تومان است قیمت…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ با کاهش ۳۰ میلیونی به ۹۸۰ میلیون تومان رسید مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز با افت ۳۰ میلیون تومانی…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان است تارا دنده ای ۸۲۵ میلیون قیمت دارد تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ کارکرده…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ با کاهش سنگین ۸۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان شد مدل ۱۴۰۱ تارا اتوماتیک نیز…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار با افزایش ۱۰ میلیون تومانی ۱ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان شد. قیمت کارخانه این خودرو…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

  قیمت تارا اتوماتیک در بازار ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان است اما فروشنده هایی این مدل را با قیمت ۹۶۵ میلیون تومان نیز…

 • پربیننده‌ترین ها

 • اخبارداغ