shahin car price

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۱ صفر، ۵۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۱ با…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۷۰ کیلومتر، ۶۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین خودرو شاهین…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۲ صفر، ۵۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۱ با…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۲ صفر، ۵۸۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۱ با…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۲,۵۰۰ کیلومتر به قیمت ۵۴۵ میلیون به فروش می‌رسد. همچنین خودرو…

 • در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۲ صفر به قیمت ۶۰۰ میلیون به فروش می‌رسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۰ با…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۵۱,۰۰۰ کیلومتر به قیمت ۴۴۰ میلیون به فروش می‌رسد. همچنین خودرو…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۲۵,۰۰۰ کیلومتر به قیمت ۵۰۰ میلیون به فروش می‌رسد. همچنین خودرو…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۸,۹۰۰ کیلومتر به قیمت ۵۰۰ میلیون به فروش می‌رسد. همچنین خودرو…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، قیمت شاهین صفر مدل ۱۴۰۲ از بازه ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ شروع و تا ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان ادامه دارد.

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ صفر با قیمت ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۱ با کارکرد صفر ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ صفر با قیمت ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۲ با کارکرد صفر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ صفر با قیمت ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون به فروش می‌رسد؛ همچنین مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۶,۰۰۰…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، مدل ۱۴۰۲ شاهین با کارکرد صفر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت خورده؛ همچنین مدل ۱۴۰۱ با کارکرد…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی‌های بازار خودرو، مدل ۱۴۰۱ شاهین با کارکرد۷,۰۰۰ کیلومتر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت خورده؛ این در حالی است که…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  قیمت خودرو شاهین نسبت به روزهای گذشته تغییری نکرده و ثابت مانده است؛ به طور مثال، در آگهی‌های بازار خودرو شاهین مدل…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  قیمت خودرو شاهین نسبت به روزهای گذشته تغییری نکرده و ثابت مانده است؛ به طور مثال، در آگهی‌های بازار خودرو شاهین مدل…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  قیمت خودرو شاهین نسبت به روزهای گذشته تغییری نکرده و ثابت مانده است؛ به طور مثال، در آگهی‌های بازار خودرو شاهین مدل…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ صفر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۲ صفر نیز ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۱ با کارکرد ۱,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۶,۰۰۰ کیلومتر…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۰ با کارکرد ۴,۷۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۲,۰۰۰ کیلومتر…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی های بازار خودرو، شاهین ۱۴۰۲ صفر ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۴۰۱ شاهین با کارکرد ۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  در آگهی های بازار خودرو شاهین ۱۴۰۱ صفر ۵۸۵ میلیون و مدل ۱۴۰۲ شاهین با کارکرد صفر ۶۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  قیمت همه مدل های خودرو شاهین نسبت به روز گذشته کاهشی بود. خودروی شاهین ۱۴۰۲ با کاهش ۵ میلیونی به کانال ۵۰۰ میلیونی…

 • با وجود این که قیمت شاهین روند کاهشی دارد اما خودروی شاهین مدل ۱۴۰۲ هنوز در مرز ۶۰۰ میلیون تومان در نوسان است و امروز…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین

  شاهین مدل ۱۴۰۲ در بازار ۶۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد. شاهیت ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۸۵ و ۵۷۰ میلیون تومان است. همچنین…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  شاهین مدل ۱۴۰۰ با ۶۱,۰۰۰ کیلومتر کارکرد در بازار خودرو۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورد. همچنین قیمت شاهین صفر مدل ۱۴۰۲ نیز…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  شاهین مدل ۱۴۰۰ با ۶۱,۰۰۰ کیلومتر کارکرد در بازار خودرو۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورد. همچنین قیمت شاهین صفر مدل ۱۴۰۲ نیز…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  شاهین مدل ۱۴۰۰ با ۲۷,۰۰۰ کیلومتر کارکرد در بازار خودرو۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورد. همچنین قیمت شاهین صفر مدل ۱۴۰۲ نیز…

 • به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین؛

  شاهین مدل ۱۴۰۱ با ۳,۳۸۰ کیلومتر کارکرد در بازار خودرو۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورد. همچنین قیمت شاهین صفر مدل ۱۴۰۲ نیز…

 • پربیننده‌ترین ها

 • اخبارداغ