{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
گردشگری جهانی
  • «با اینکه قیمت هایمان را به نصف رسانده‌ایم هیچ فایده‌ای ندارد. حتی اگر قیمت اتاق‌های خود را به یک یورو هم برسانیم شک…

  • کرونا ۵هزار گردشگر ورودی از چین و حدود ۸میلیون دلار را از ایران گرفت چین رتبه نخست بازارهای هدف گردشگری سطح اول کشور…

عناوین بیشتر