{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کاهش قدرت خرید
  • مجلس هم برای افزایش دستمزد کارگران دست به کار شد؛

    کاهش قدرت خرید کارگران باعث شد تا مجلسی ها هم به فکر بی‌افتند و کارگروه ویژه برای بررسی افزایش واقعی حقوق کارگران در…

  • از دست دادن زندگی و ثروت، از دست دادن وسایل معاش، کاهش قدرت خرید و تولید، مهاجرت انبوه، آثار روانی، پیامدهای سیاسی،…

  • زنگ خطر کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و ضعیف، یکی از اخبار اقتصادی امروز بود که کارشناسان علت آن را نوسانات اخیر ارزی…

  • کارفرمایان که با افزایش نرخ ارز از مسیرهای مختلفی سعی در جبران هزینه‌های تولید هستند، با افزایش ۸ یا ۱۲ درصدی مزد…

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر