{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
پساب خانگی
  • استفاده از آب خاکستری می تواند کاهشی بین ۱۵ تا ۴۰ درصدی در مصرف آب و در نتیجه کاهش برداشت از منابع زیر زمینی و سطحی…

عناوین بیشتر