واحد استیجاری
  • ترمز تورم اجاره بها؛

    با توقف رشد قیمت مسکن و همچنین کاهش نقل و انتقال مستأجران در دوره کرونا، فعلاً رشد قیمت اجاره نیز فروکش کرده و حتی…

عناوین بیشتر