نوزاد فروشی
  • در میان هیاهوی خیابان خواب است. از گردن به پایین مچاله بسته شده در یک چادر گلگلی چرک مرده. سر گرد و کوچکش مثل به صلیب…

  • مردجوان که در رویای پدر شدن بود از مشهد به تهران آمد تا یک نوزاد را بخرد اما در بیمارستان دستگیر شد.

عناوین بیشتر