لباس ملکه
  • گشتی در کاخ‌موزه نیاوران و موزه پوشاک سلطنتی؛

    داستان از یک حراج در آلمان شروع شد؛ حراج لباسی متعلق به فرح پهلوی با سوزن‌دوزی زنان بلوچستان که اولین سؤال درباره آن،…

  • موسسه حراج "هرمان هیستوریکا" در آلمان لباسی از فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران را به حراج گذاشته است.

  • ملکه خوش لباس اسپانیایی، بار دیگر با انتشار عکس‌های خانوادگی خود مورد توجه مد دوستان قرار گرفت.

عناوین بیشتر