فروش چای
  • کسب و کاری که نوشیدنی محبوب مردم را فراهم می کند؛

    تجارت چای با فروش آن در فروشگاه متفاوت است؛ کسی که تاجر چای است، با مزرعه داران چای در ارتباط بوده و بعد از گرفتن، آن…

  • برگزاری مزایده فروش برای چای سنواتی که قابلیت مصرف ندارند و در گذشته فروش و حتی صادرات آن ممنوع بوده و تنها باید معدوم…

عناوین بیشتر