شهر لجستیک
  • تصویب سند آمایش مراکز لجستیک؛

    سند آمایش مراکز لجستیک کشور شامل مکان‌یابی احداث و سطح‌بندی این مراکز در ۵۸ پهنه جهت ایجاد ۴ شهر لجستیک، ۱۴ دهکده…

عناوین بیشتر