ساماندهی حوزه چاپ کتاب
  • رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مطرح کرد؛

    رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران خبر از ساماندهی حوزه چاپ کتاب در شهرداری تهران برای جلوگیری از موازی کاری…

عناوین بیشتر