{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
سازمان سنجش و آموزش

سازمان سنجش آموزش کشور، وظیفه سنجش و اندازه‌گیری و ارزیابی دانش داوطلبان ورود به آموزش عالی کشور و سطوح مختلف آموزشی، استقرار نظام کارآمد در امر آموزش را برعهده دارد.

عناوین بیشتر