{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
حادثه کشتار جمعی
  • سال ۲۰۱۹در حالی به روزها و ساعت‌های پایانی می‌رسد که آمار کشت و کشتار آن در تاریخ آمریکا به رقمی تکان دهنده رسیده است…

عناوین بیشتر