{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
جمعیت شاغل
  • بر اساس اطلاعات مستند، جمعیت شاغل در بهار ۱۳۹۸به ۲۴میلیون و ۳۸۲هزار و ۷۴۴نفر رسید.این رقم در بهار سال ۱۳۹۶، ۲۳میلیون و ۲۷۴هزار و ۸۳۵نفر بود.

  • رکود اقتصادی کشور در حال اثرگذاری روی بازار کار است؛ آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در بهار ۱۳۹۷ به طور متوسط ۷۸۷ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده، اما این عدد در بهار امسال ۳۲۱ هزار نفر بوده است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر