{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
آمارگیری
  • تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام سبک کشور در مرداد ماه ١٣٩٨ با کاهش ٥,٣ درصدی نسبت به ماه قبل، به ٦٠.١ میلیون رأس رسید.

  • بر اساس نتایج بدست آمده از جمعیت فعال ٢٧٠٧٣٨٤١ تعداد ٢٣٨١٣٠٤٥ شاغلین هستند که ٨١,٨% آن را مردان و١٨.٢% را بانوان تشکیل داده‌اند. همچنین تعداد ٣٢٦٠٧٩٦ نفر از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که ٦٩% آن را مردان و ٣١% آن را بانوان تشکیل داده‌اند.

  • رییس مرکز آمار تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع برای شناسایی افراد نیازمند به حمایت را وظیفه وزارت کار و سازمان هدفمندی عنوان کرد و افزود: تاکنون درخواستی از این مرکز به عمل نیامده است.

  • روش مراجعه‌ مأموران آمارگیری به خانوارهای تعیین‌شده و ارائه پرسشنامه طرح به دو شیوه‌ مصاحبه‌ حضوری و خود اظهاری در دنیا منسوخ شده است. اکنون در عصر داده کاوی و تحلیل داده ها و بیگ دیتا قرار داریم بنابراین مرکز آمار کشور برای آمارگیری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باید به شیوه های نوین مانند آمارگیری از طریق بیگ دیتا روی آورد.

  • از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد

    مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری‌های مرکز آمار ایران گفت: طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1396 از اردیبهشت ماه جاری تا فروردین سال آینده در کشور اجرا می شود.

  • اطلاعات سرشماری بعنوان اسناد محرمانه نگهداری می‌شود

    معاون اول رییس جمهور پیش نیاز اصلی برای برنامه ریزی در جهت توسعه کشور را برخورداری از آمار و اطلاعات دقیق دانست و گفت: برنامه ریزی برای توسعه کشور زمانی می تواند به خوبی انجام شود که مبتنی بر داده های آماری دقیق و صحیح باشد، چراکه برنامه ریزی بدون اتکاء به داده های آماری دقیق، حرکت در فضایی مبهم و تاریک است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر