نتایج جستجو ...
  • محققان دانشگاه فنی دانمارک رودخانه ای از آهن مذاب را در عمق ۳۰۰۰ کیلومتری آلاسکا و سیبری شناسایی کردند که با سرعت زیادی در جریان است و هر روز بر سرعت آن افزوده می ش…

  • کره زمین از نظر آب در شرایط با ثباتی قرار ندارد. انسان‌ها، گیاهان و جانوران سعی کرده‌اند خود را با تغییرات تدریجی آب و هوا، کاهش تدریجی بارندگی، گرمای زمین و…