نتایج جستجو ...
  • رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران مطرح کرد؛

    رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: کشاورزی با مصرف ۹۰ درصد ذخیره آبی و تخلیه سفره های زیرزمینی در ردیف متهم نخست ایجاد فروچاله و فرونشست زمین قرار د…