نتایج جستجو ...
  • رییس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است؛ نرخ رشد زاد و ولد پیاپی مثبت ایران در چند دهه اخیر امسال منفی شده اما او هیچ عدد و رقمی را از…