۰ نفر

نمودارهای لحظه‌ای اقتصاد آنلاین از قیمت‌ها و بازارها

چهارشنبه 8 مهر: نبض‌‌ بازارهای‌‌ ایران‌ و جهان

۸ مهر ۱۳۹۴، ۸:۴۸
کد خبر: 97505

در ادامه اطلاع رسانی سایت اقتصاد آنلاین به آحاد فعالان اقتصادی، نمودارهای لحظه ای تمام بازارهای مهم جهانی از طلا و ارز ‏گرفته تا مواد غذایی در زیر گردآوری شده است. امیدواریم مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد.

نمودارهای لحظه ای بازارهای جهانی گوناگون را از سهام و طلا تا نفت و فلزات مختلف را ملاحظه فرمایید.

تحولات لحظه ای نرخ ها در بازار جهانی طلا و ارز

نمودار روزانه قیمت اونس طلا در بازار جهانی به دلار

نمودار روزانه نرخ یورو در برابر دلار در بازار جهانی

آخرین تحولات بازارهای سهام

نمودار روزانه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار سه ماهه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار روزانه شاخص داکس بورس آلمان

نمودار سه ماهه شاخص داکس بورس آلمان نمودار روزانه شاخص اس اند پی بورس آمریکا

نم ودار سه ماهه شاخص اس اند پی بورس آمریکا

آخرین تحولات بازار جهانی نفت

نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار

آخرین تحولات بازار جهانی فلزات گرانبها

نمودار روزانه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دلار نمودار روزانه قیمت نقره در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت نقره در بازار جهانی به دلار نمودار روزانه قیمت پلاتین در بازار جهانی به دلار نمودار سه ماهه قیمت پلاتین در بازار جهانی به دلار

آخرین تحولات بازار جهانی فلزات اساسی

نمودار روزانه قیمت هر کیلو مس در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو مس در بازار جهانی به دلار
ن مودار روزانه قیمت هر کیلو روی در بازار جهانی به دلار

نمودار روزانه قیمت هر کیلو آلومینیم در بازار جهانی به دلار نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو آلومینیم در بازار جهانی به دلار

آخرین تحولات بازار جهانی مواد غذایی

نمودار روزانه قیمت شکر در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت شکر در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت گندم در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت گندم در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت ذرت در بازرهای جهانی نمودار سه ماهه قیمت ذرت در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت برنج در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت برنج در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی

آخرین تحولات بازار جهانی ارزها

نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر یورو

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر یورو

نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر ین ژاپن

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر ین ژاپن نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر پوند

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر پوند

نمودارهای لحظه ای بازارهای جهانی گوناگون را از سهام و طلا تا نفت و فلزات مختلف را ملاحظه فرمایید.

تحولات لحظه ای نرخ ها در بازار جهانی طلا و ارز

نمودار روزانه قیمت اونس طلا در بازار جهانی به دلار

نمودار روزانه نرخ یورو در برابر دلار در بازار جهانی

آخرین تحولات بازارهای سهام

نمودار روزانه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار سه ماهه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار روزانه شاخص داکس بورس آلمان

نمودار سه ماهه شاخص داکس بورس آلمان نمودار روزانه شاخص اس اند پی بورس آمریکا

نم ودار سه ماهه شاخص اس اند پی بورس آمریکا

آخرین تحولات بازار جهانی نفت

نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار

آخرین تحولات بازار جهانی فلزات گرانبها

نمودار روزانه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دلار نمودار روزانه قیمت نقره در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت نقره در بازار جهانی به دلار نمودار روزانه قیمت پلاتین در بازار جهانی به دلار نمودار سه ماهه قیمت پلاتین در بازار جهانی به دلار

آخرین تحولات بازار جهانی فلزات اساسی

نمودار روزانه قیمت هر کیلو مس در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو مس در بازار جهانی به دلار
ن مودار روزانه قیمت هر کیلو روی در بازار جهانی به دلار

نمودار روزانه قیمت هر کیلو آلومینیم در بازار جهانی به دلار نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو آلومینیم در بازار جهانی به دلار

آخرین تحولات بازار جهانی مواد غذایی

نمودار روزانه قیمت شکر در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت شکر در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت گندم در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت گندم در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت ذرت در بازرهای جهانی نمودار سه ماهه قیمت ذرت در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت برنج در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت برنج در بازرهای جهانی نمودار روزانه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی

آخرین تحولات بازار جهانی ارزها

نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر یورو

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر یورو

نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر ین ژاپن

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر ین ژاپن نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر پوند

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر پوند