۰ نفر

اقتصادآنلاین بررسی کرد؛

سیل برگزاری مجامع در آخرین روز تیر ماه!

۳۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱
کد خبر: 730580
سیل برگزاری مجامع در آخرین روز تیر ماه!

در هفته اول مرداد ماه و روز آخر تیر ماه تعداد زیادی از شرکت‌ها به مجمع می‌روند که این شرکت‌ها تقریبا همه صنایع بازار سهام را شامل می‌شوند.

اقتصاد آنلاین- حسام بهمن آبادی؛ بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و همچنین برگزاری مجمع سالیانه می‌باشد.

از نمادهای مهم که در این هفته مجمع برگزار خواهند کرد می‌توان به های‌وب ، فملی، حریل و آریان اشاره کرد.

مجامع شنبه ۱۴۰۲/۴/۳۱

کمینا: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

حگردش: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

های وب: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

کباده: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

بالاس: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

بنو: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

غکورش: مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس.

کترام: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

غناب: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

فولای: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

شسم: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وصندوق: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

آریان: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

خرینگ: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

پلاست: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وپست: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

ساذری: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

کگاز: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

خفولا: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

ملت: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وسرمد: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

عالیس: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وگردش: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

سمایه: مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه بانک با نمونه اساسنامه بانک مرکزی ج.ا.ا و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

خودرو: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

سصفها: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

تپکو: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

فردوس: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

ثعمرا: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

خصدرا: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

زنجان: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

حسیر: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

حشکوه: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

دحاوی: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

بازرگام: مجمع عمومی فوق العاده تغییر نام شرکت

دانا: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وحکمت: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

حآفرین: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

آپ: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

فایرا: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

بیمه پردیس: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

آرمان: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

غگرجی: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

خبنیان: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

دی: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

آبین: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

فاسمین: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

خنصیر: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

غنیلی: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

قشیر: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

قصفها: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

پارتا: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

فکمند: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

سخواف: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

چکارن: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

فملی: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

ولراز: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وهامون: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

آینده: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

غمایه: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وآذر: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

ثعتما: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

سدبیر: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وفتخار: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

حریل: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

حرهشا: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

وپخش: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

ومعلم: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

بخاور: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

وآتوس: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

فاذر: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

بهامرز: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

نیرو: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

حپترو: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

کروی: برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت‌های مالی.

سمگا: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با سازمان بورس.

مجامع یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۱

دعبید: مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

تنوین: مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

مجامع سه شنبه ۱۴۰۲/۵/۳

وپترو: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha