قیمت دستگاه تصفیه کننده آب چند؟ + جدول

در جدول زیر قیمت انواع دستگاه تصفیه کننده آب خانگی را مشاهده می کنید.

قیمت انواع دستگاه تصفیه کننده آب 

برند وزن قیمت(تومان)
دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل UF - SF۴۸۰۰ به همراه فیلتر مجموعه ۴ عددی

۱۸.۵کیلوگرم

۹,۸۶۰,۰۰۰
دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO - NF۲۶۰۰ به همراه فیلتر تصفیه آب کد ۰۱ مجموعه ۳ عددی

۱۷.۵کیلوگرم

۹,۳۵۰,۰۰۰
دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل NF۳۹۹۰ به همراه فیلتر مدل ۰۱ مجموعه ۴ عددی

۱۸ کیلوگرم

۸,۲۰۰,۰۰۰
دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO - NF۲۸۰۰ به همراه فیلتر مجموعه ۳ عددی

۱۷.۵کیلوگرم

۴,۱۵۰,۰۰۰
دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO - NF۳۴۰۰

۱۷.۵کیلوگرم

۳,۹۹۰,۰۰۰
دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل RO - NF۳۵۰۰ به همراه فیلتر مجموعه ۳ عددی

۱۸ کیلوگرم

۶,۸۸۰,۰۰۰
دستگاه تصفیه کننده آب آکوآ اسپرینگ مدل SF۴۸۰۰ به همراه فیلتر تصفیه آب کد ۰۱ مجموعه ۴ عددی و نشتی گیر

۱۷.۵کیلوگرم

۴,۴۹۰,۰۰۰