۰ نفر

اقتصادآنلاین بررسی می کند؛

مجامع هفته آتی

۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۴۸
کد خبر: 705845
مجامع هفته آتی

بعضی از شرکت های بازار سهام طی هفته آتی مجامع متفاوتی برگزار خواهند کرد که دستور کار آن ها افزایش سرمایه ، تطابق اساسنامه با مدل سازمان بورس و انتخاب هیات مدیره خواهد بود.

منظور از مجامع بورسی چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین، در واقع منظور از مجمع شرکت‌هایی بورسی این است که تمام سهامداران و مدیران یک شرکت سهامی به منظور گفتگو و تعیین وضعیت شرکت گرد هم می‌آیند. این کار باعث می‌شود تا شرکت‌ها سهامداران واقعی خود را بشناسند و با آن‌ها تبادل نظر کنند. البته، منظور از سهامداران آن دسته از افرادی هستند که مقدار زیادی از سهام شرکت را در اختیار دارند. اما، این بدان معنا نیست که خرده سهامداران نتوانند در این مجامع شرکت کنند.

به طور کلی، شرکت‌ها برای تعیین وضعیت و اهداف خود سه نوع مجمع در نظر می‌گیرند؛ مجامع  عادی سالیانه، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی موسس که هر کدام از این مجامع قوانین ویژه ی خود و دستورالعمل های ویژه ی خود را دارند .

مجامع هفته آتی

شنبه

1401/12/20

یکشنبه

1401/12/21

دوشنبه

1401/12/22

سه‌شنبه

1401/12/23

چهارشنبه

1401/12/24

پنجشنبه

1401/12/25

کابگن - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وآفر - مجمع عادی انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

سجام - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی و انتخاب هییت مدیره

اتکای - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دماوند - مجمع عادی انتخاب هییت مدیره

غاذر – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص تنفیذ معاملت ماده 129 قانون تجارت موضوع گزارش حسابرس و بازرس قانونی

ومشان – مجمع عادی انتخاب هییت مدیره

وصنا- مجمع عادی تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

رکیش - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی و انتخاب هییت مدیره

لوتوس  - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

زشریف - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

ورفاه -  مجمع عمومی عادی انتخاب هییت مدیره

سپ - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

شپنا -  مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تغییر نام شرکت و تصمیم گیری در خصوص فروش زمین

پکویر -  مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی و

سکرما  - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دبالک - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وتجارت -  مجمع عادی تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

غدام - مجمع فوق العاده انتخاب هییت مدیره

کچینی - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ساروج – مجمع عادی تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

بسویچ - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

زماهان - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

سنوین - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

اعتلا - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

دعبید - مجمع  عمومی عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فزرین - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

حکشتی - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شگل - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وهور- مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

تاپکیش - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

اتکاسا -  مجمع  عمومی عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

فملی - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

اتکاسا -  مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

چکاپا - مجمع فوق العاده تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

دیران - - مجمع فوق العاده تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

خفولا - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

همراه - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

غگلستا - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

فولاد - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ولپارس - مجمع عادی استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی

وسالت - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

فجر - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

خشرق - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

فباهنر - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

 

شستان - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

بکابل - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ومدیر – مجمع عادی تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

هرمز - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و و تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

کورز - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

 

ختور - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ورفاه – مجمع فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره

ومدیر – مجمع عادی تطبیق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

کسرا -  مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کباده - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

غگلپا - مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

 

غشان -  مجمع فوق العاده  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه