۰ نفر
برای مسافرت آخر هفته لباس گرم برداریم؟

​برای روزهای آینده با وقوع کاهش دما در جو بسیاری از مناطق کشور شاهد خواهیم بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، ​برای روزهای آینده با وقوع کاهش دما در جو بسیاری از مناطق کشور شاهد هوایی سردتر از نرمال خواهیم بود.

این شرایط علی الخصوص در دو سوم شمالی کشور مشاهده خواهد شد و در این نواحی هوایی بین ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد سردتر از نرمال خواهیم داشت.

این شرایط تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و از روز دوشنبه با وقوع افزایش محسوس دما هوایی گرم سرتاسر نقاط کشور را فرا خواهد گرفت.

نقشه هواشناسی