۰ نفر
واکسن پاستوکوک برای تزریق به کودکان مجوز دارد؟

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: واکسن ایرانی پاستوکوک، «ایمن و موثر» با مجوز مصرف برای کودکان ۲ تا ۱۸ سال است.