۰ نفر
اظهارات مهم و زنده‌ اینستاگرامی همتی با مردم ایران

در فیلم زیر اظهارات مهم و زنده‌ی اینستاگرامی عبدالناصر همتی با مردم ایران را مشاهده می‌کنید.