۰ نفر
توضیحات همتی درباره انتقال پول برای تامین واکسن کرونا

رییس بانک مرکزی درباره انتقال پول برای تامین واکسن کرونا توضیحاتی ارائه کرد.