۰ نفر
همتی: با تقویت اقتصاد کشور ارزش پول ملی حفظ می‌شود

همتی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: زمانی که اقتصاد کشور تقویت گردد آن زمان پول ملی نیز تقویت می‌شود.