۰ نفر
برخی به دنبال پایین آوردن ارزش سهام عدالت هستند

دژپسند وزیر اقتصاد گفت: صاحبان سهام عدالت دقت کنند عده‌ای در کمین‌اند و فشار می‌آورند تا ارزش سهام عدالت پایین بیاید تا خودشان بخرند.