۰ نفر
100 هزار میلیارد ریال؛ فروش دارایی‌های مازاد در بانک‌ها

میزان فروش دارایی های مازاد بانک ه از دی ماه 1396 تا کنون نیز حدود 100 هزار میلیارد ریال بوده است.   (منبع)

۰ نفر