محسن هاشمی رفسنجانی

مدیر

عنوان شغل

رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مکانیک دانشگاه پلی تکنیک مونترال کانادا

سوابق اجرایی

رییس شورای شهر پنجم تهران

ریاست شورای علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی

معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

رییس هیات مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

رییس هیات مدیر اتحادیه قطارهای شهری کشور

مدیر موسسه انتشاراتی معارف انقلاب

نایب رییس اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

ریاست هیات مدیره و مدیرعامل مترو شهر تهران

رییس بازرسی ویژه ریاست جمهوری

رییس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو هیات مدیره صنایع دفاع