کد خبر 467523

نحوه رسیدگی به صورت حساب‌های غیرواقعی مشخص شد

خط و نشان سازمان امور مالیاتی برای معاملات صوری

امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیرواقعی در اقتصاد را به منظور دریافت مالیات مشخص کرد.

 به گزارش اقتصادآنلاین، در این بخشنامه‌ تاکید شده با فراخوان مودی فرصت یک ماه به منظور اعلام خریدار و فروشنده در معاملات داده شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این مرقومه اعلام کرده در صورت عدم معرفی یا شناسایی اطلاعات خریدار و فروشنده، وفق ماده 274 که مربوط به مجازات در محاکم قضایی است، استفاده شود.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ موضوع نحوه رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در حسابرسی های مالیاتی کلیه سنوات على الخصوصی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ادارات امور مالیاتی می بایست با دعوت از مودی مورد حسابرسی از وی درخواست نمایند اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را که اسامی آنها در اسناد و مدارک تسلیمی اعلام نشده، ارائه نماید.

بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی حداکثر یک ماه برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مدنظر قرار گیرد و با رعایت مفاد بخشنامه مذکور به شرح زیر اقدام شود.

هرگاه بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده توسط مودیان واقعی (خریدار و فروشنده یا مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری بعنوان خریدار با فروشنده) و با اطلاعات واصله از سایر اشخاص مشخص شود مودی واقعی نسبت به خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری با فروش به آنها اقدام نموده است، در اینصورت ادارات امور مالیاتی مکلفند:

۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی اقدام نمایند. مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی، مبالغ پرداختی برای خریدار واقعی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. همچنین می بایست در مواردی که قبلا نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده مجددا نسبت به مطالبه مالیات تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار واقعی با | توجه به عدم پرداخت مالیات و عوارضی در زمان خریداران اقدام نمایند.

۲- با توجه به عدم صدور صورتحساب به نام خریدار واقعی، نسبت به مطالبه جریمه عدم صدور صورتحساب موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد و همچنین بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

۳- نسبت به مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست معاملات خرید با فروش موضوع مواد ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۳۷ و ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد نسبت به معاملات با مودیان صوری اقدام نمایند.

۴- با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با تفویض بخشودگی جرایم مودیان موضوع این بخشنامه به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (3) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای عملکرد سال ها و دوره های مالیاتی ۱۳۹۵ و به بعد این گونه مودیان که نسبت به معرفی خریداران با فروشندگان واقعی اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ نخواهند بود و در صورت همکاری صرفا نسبت به درصد اعلام اسامی خریداران و فروشندگان واقعی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی مودیان صوری او در اجرای مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مشمول بخشودگی جرایم قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و نسبت به درصدهای اعلام شده در دستور العمل فوق الذکر خواهند بود. همچنین در خصوص جرایم سال های قبل از ۱۳۹۵ نیز بخشودگی جرایم در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تا سقف درصدهای تعیین شده و با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور به مدیر کل امور مالیاتی تفویض می شود.

۵- در صورت عدم معرفی خریدار و فروشنده واقعی تمام یا بخشی توسط اینگونه مودیان برای معاملات سال های ۱۳۹۵ و به بعد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به معاملات غیر واقعی در اجرای مقررات مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات حسب مورد در اجرای شیوه نامه شماره ۲۰۰/۹۷/۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ اقدام نمایند.

۶- در صورت شناسایی با معرفی فروشنده با خریدار واقعی، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام نمایند.

۷- مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ با مدیران کل امور مالیاتی می باشد و ادارات کل امور مالیائی مکلفند اقدامات انجام شده در اجرای بخشنامه های فوق را به صورت ماهانه در سامانه ای که برای این منظور توسط معاونت فناوری های مالیاتی ایجاد می شود وارد نمایند.

۸- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است با استفاده از داده ها و اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی سازمان نسبت به شناسایی سیستمی مودیانی که معامله (خرید یا فروش ) آنها با اشخاص فاقد اعتبار مالیائی (مودیان صوری ) می باشد، اقدام و فهرست آن را جهت بهره برداری ادارات امور مالیاتی در سامانه قرار دهد.

۹- دادستانی انتظامی مالیاتی و در مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه های فوق، نحوه اجرای آن را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان گزارش نمایند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر