{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 244278

براساس آمارهای موجود، متوسط تولید برگ سبز باغهای چای حدود هفت تن در هکتار است که این رقم با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل مرتبط در مناطق چایکاری متغیر است.

چای

منبع: قانون
ارسال نظر