اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

قیمت یک دست کله پاچه چند؟ / قیمت انواع آلایش دامی در میادین

سازمان میادین میوه وتره بار آخرین قیمت کله پاچه به همراه انواع آلایش دامی شامل دل، جگر، قلوه را اعلام کرده است. بررسی اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد، تفاوت قیمت هر دست کامل کله پاچه در میادین و بازار ۲۳هزار تومان است.

قیمت یک دست کله پاچه چند؟ / قیمت انواع آلایش دامی در میادین

به گزارش اقتصاد آنلاین، سازمان میادین میوه و تره بار آخرین نرخ تعیین شده برای آلایش‌های دامی شامل، گوسفندی و گاوی را اعلام کرده است.

بر اساس این نرخنامه قیمت آلایش گوسفندی بسته‌بندی شرکتی، هر بسته پاچه ۶ عددی گوسفندی ۹۰ هزار تومان، هر بسته زبان سه عددی گوسفندی ۱۱۰ هزار تومان، مغز گوسفندی هر بسته ۳ عددی ۸۱ هزار تومان، هر کیلوگرم جگر سیاه گوسفندی ۲۷۰ هزار تومان، هر کیلوگرم دل و قلوه گوسفندی ۲۷۰ هزار تومان، هر کیلوگرم سیراب و شیردان گوسفندی ۴۵ هزار تومان است.

هر دست کامل کله پاچه گوسفندی ۱۴۲ هزار تومان، هر نیم دست کله پاچه گوسفندی شامل یک کله و دو عدد پاچه ۱۰۲ هزار تومان و هر عدد کله گوسفندی بدون مغز و زبان ۴۳ هزار تومان است.

بر اساس نرخنامه سازمان میادین میوه وتره بار در آلایش‌های گاوی، هر کیلو گرم سیراب و شیردان گوساله ۴۵ هزار تومان، هر کیلو گرم زبان گوساله ۱۷۳ هزار تومان، هر کیلو گرم دل و قلوه گوساله هر کیلوگرم ۱۹۲ هزار تومان، هر کیلو گرم جگر سیاه گوساله ۱۹۲ هزار تومان، هر عدد مغز گوساله ۶۲ هزار تومان و هر عدد پاچه گوساله ۵۸ هزار تومان است.

گفتنی است؛ در بازار هر دست کامل کله پاچه بسته‌بندی شرکتی ۱۶۵ هزار تومان است که ۲۳ هزار تومان بیش از قیمت آن در میادین میوه و تره بار است.

جدول قیمت انواع آلایش دامی

نوع آلایش     

                                                               قیمت                                                                  

هر بسته پاچه شش عددی گوسفندی

۹۰ هزار تومان

هر بسته زبان سه عددی

۱۱۰ هزار تومان

مغز گوسفندی هر بسته سه عددی

۸۱ هزار تومان

هر کیلوگرم جگر سیاه گوسفندی

۲۷۰ هزار تومان

هر کیلوگرم دل و قلوه گوسفندی

۲۷۰ هزار تومان

هر کیلوگرم سیراب و شیردان گوسفندی

۴۵ هزار تومان

هر دست کامل کله پاچه گوسفندی

۱۴۲ هزار تومان

هر نیم دست کله پاچه گوسفندی

۱۰۲ هزار تومان

هر عدد کله گوسفندی بدون مغز و زبان

۴۳ هزار تومان

هر کیلو گرم سیراب و شیردان گوساله

۴۵ هزار تومان

هر کیلو گرم زبان گوساله

۱۷۳ هزار تومان

هر کیلو گرم دل و قلوه گوساله

۱۹۲ هزار تومان

هر کیلو گرم جگر سیاه گوساله

۱۹۲ هزار تومان

هر عدد مغز گوساله

۶۲ هزار تومان

هر عدد پاچه گوساله

۵۸ هزار تومان

ارسال نظر