کد خبر 580994
در تابستان؛

شاخص قیمت تولیدکننده زراعت و باغداری ٧٩.٧درصد افزایش یافت

شاخص "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٥٦٩,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٩.١ درصد افزایش یافته‌است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز ملی آمار؛ شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٥) در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٥٤٠,٥ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٩.٧ درصد افزایش یافته‌است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ٦٦.٥ درصد افزایش یافته‌است.

تورم نقطه‌ای

شاخص "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٥٦٩,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٩.١ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "زراعت" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٥٥٠,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٢.٩ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "غلات" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با  ٤٤٨,٠ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٣.١ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "سبزیجات و حبوبات" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٦٨٣,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٩.٦ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "سایر محصولات زراعی" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٧٠٥,٦ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٨.٥ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "باغداری" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٥٩١,٤ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥.٨ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص "دامداری سنتی" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٤٤٢,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٧.٣ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٤٤٣,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٧.٠ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٤١٠,٧ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٠.٠ درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "گوسفند و بره" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٤٤٤,٣  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٣.٤  درصد افزایش یافته‌است.

شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در فصل تابستان سال ١٤٠٠ برابر با ٤٧٦,٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل٩٧.٣ درصد افزایش یافته‌است.

تورم سالانه

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "زراعت و باغداری" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل ٨٠,٩ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "زراعت" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٨٨,٥ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "غلات" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٨٦,٩ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سبزیجات و حبوبات" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٨٦,٨ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سایر محصولات زراعی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٩٥,٢ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "باغداری" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٧٢,٣ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "دامداری سنتی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٣٦,٤ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "پرورش بز و بزغاله" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢٦,٤ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢٥,٥ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "گوسفند و بره" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٢٢,٥ درصد افزایش می‌باشد.

درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه "سایر محصولات حیوانی" نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ٧٦,٠ درصد افزایش می‌باشد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر