کد خبر 487899

از سال۱۴۰۰ انجام می‌شود؛

تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط شورای ۱۰نفره

بر اساس اصلاح صورت گرفته در قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال آینده نرخ این محصولات در شورای ۱۰نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رئیس جمهور قانون اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی را جهت  اجرا ابلاغ کرد که در آن نکته مهمی گنجانده شده است.

بر این اساس قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سال آینده با حضور شورای 10 نفره متشکل از مسئولان دولتی و بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می شود.

ترکیب اعضای این شورا به شرح زیر است.

1_ وزیر جهاد کشاورزی رئیس شورا (برابر با ماده 14) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

2_ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3_رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4_رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی

5_رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران

6_رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

7_دو نفر کشاورزن  خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم

8_ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست( به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی

شرح ابلاغ این قانون اصلاح شده به شرح زیر است.

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت امور اقتصاد و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 5 آبان ماه 1399مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیست و هشتم آبان 1399 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 180/67826 مورخ 12 آذر 1399 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی، رئیس جمهور

بنابراین گزارش متن قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی نیز به شرح زیر است.

ماده 1 تبصره یک ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1 به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب ذیر تشکیل می‌شود:

الف_ وظایف:

1_ تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

1_1_ هزینه های واقعی تولید و سود متعارف

2_1_حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی

3_1_ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران

4_1_هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا هزینه‌های حمل و نقل تعرفه‌های وارداتی هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه

1_2_تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی

2_2_تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی دارد.

3_تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات کمک‌های بلاعوض یارانه سود و کارمزد تسهیلات یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

4_ تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

ب_ ترکیب شورا:

1_ وزیر جهاد کشاورزی رئیس شورا (برابر با ماده 14) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

2_ وزیر امور اقتصادی و دارایی

3_رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4_رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی

5_رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

6_رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

7_دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم

8_ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست( به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)

ماده 2_ تبصره 2 ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2 جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر میباشد مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است برای تعیین قیمت تضمینی جلسات شورا حداقل 3 ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان میشود.

ماده 3_ تبصره 4 ماده واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 4 به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را هم زمان با خرید محصولات مذکور 100 درصد تخصیص دهد.

ماده4_ تبصره 6 ماده واحده قانون حذف می‌شود

ماده 5 _تبصره 7 ماده واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 7_ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون در خصوص قیمت‌های زراعی سال زراعی 1399 _1400 نیز لازم الاجرا می‌باشد.

ماده 6 _یک تبصره به عنوان تبصره 8 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

تبصره 8_ در ماده (36) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 14 اسفند 1393 عبارت "شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌کند جایگزین عبارت با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود" گردید و جمله "قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌شود" حذف می گردد.

قانون فوق مشتمل بر 6 ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تویب شد و در تاریخ 28 آبان 1398 به تایید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف

بیشتر بخوانید
ارسال نظر