{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 396599

شرکت صنایع سرما آفرین ایران از آغاز فروردین تا انتهای مهر سال جاری به طور میانگین در هر ماه ۷میلیاردتومان درآمد داشت که این میزان با افت سه‌میلیاردتومانی، آبان ماه به چهارمیلیاردتومان رسید. از سویی دیگر، «لسرما» در ماه گذشته ۱۱۵دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که این مقدار در مقایسه با متوسط میزان فروش در هفت‌ماه اول سال مالی، با افت ۵۸درصدی مواجه بود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری