رانت‌ جویی و رشد اقتصادی (شواهد تجربی ازایران)

هدف از این مقاله معرفی یک مدل رشد درون‌زا برای بررسی ارتباط بین رانت‌جویی و رشد اقتصادی است. در حالی که مدل‌های کلاسیک به اهمیت نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی تاکید دارند، مدل‌های رشد درون‌زا به اهمیت ترتیبات نهادی و ساختاری در تبیین رشد اقتصادی اشاره می‌کنند.

هدف از این مقاله معرفی یک مدل رشد درون‌زا برای بررسی ارتباط بین رانت‌جویی و رشد اقتصادی است. در حالی که مدل‌های کلاسیک به اهمیت نیروی کار و سرمایه در رشد اقتصادی تاکید دارند، مدل‌های رشد درون‌زا به اهمیت ترتیبات نهادی و ساختاری در تبیین رشد اقتصادی اشاره می‌کنند. مشکلی که در خصوص بررسی تجربی اثرات رانت‌جویی بر رشد اقتصادی وجود دارد، عدم امکان اندازه‌گیری رانت‌جویی است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین‌های مختلف برای این متغیر‌استفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه، اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمی ‌و غیررسمی‌و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت‌های رانت‌جویانه استفاده شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادی، طی سال‌های 80 ـ 1338 در ایران منفی بوده است.

*این مقاله به قلم دکتر حمید ابریشمی به همراه سایر همکارانش در زمستان 1388 در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر