تست هوش تصویری؛ چند تفاوت در تصویر می بینید؟

تست هوش برای افراد در هر سنی که باشند مناسب است زیرا این نوع معماها به ذهن ما فرصت می دهند تا کمی ورزش کند و از رخوت و کسالت در بیاید.

تست هوش تصویری؛ چند تفاوت در تصویر می بینید؟

به گزارش اقتصادآنلاین، حل تست هوش نظایر آن، به طور قابل اندازه گیری و ملموسی، به پویا نگه داشتن مغز، به ویژه در سنین بزرگسالی کمک می کنند. به آنها، فراتر از سرگرمی بنگرید، هر چند که سرگرمی هم هستند همه ما به ویژه در سنین بزرگسالی، نیاز بیشتری به فعال و پویا نگه داشتن مغز داریم. تست  هوشی که منتشر می کنیم، الزاماً برای سنجیدن هوش نیست، مهم تر از آن، برای به چالش کشیدن هر چند نه دشوار مغز است.

تست هوش تصویری

این تست هوش یک راه عالی برای آزمایش مهارت های مشاهده و میزان تیزبینی شما است. به تصویر نگاه کنید و بگویید چند تفاوت در آن وجود دارد؟

تست هوش تفاوت

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر هنوز در تلاش برای پیدا کردن پاسخ هستید این هستید، ما پاسخ این معما را داریم

برای ما بنویسید که آیا بدون دیدن نتیجه تست توانستید به پاسخ برسید؟ در چند ثانیه؟

ارسال نظر