تست هوش؛ در ۱۰ ثانیه بگویید عدد بعدی چه باید باشد؟

یکی از راه های افزایش کارایی مغز انجام بازی جذاب و هیجان انگیز و حل معماهای تصویری است. به چالش کشیدن مغز، یکی از مهم ترین کارهایی است که باید در بزرگسالی انجام دهیم.

تست هوش؛ در ۱۰ ثانیه بگویید عدد بعدی چه باید باشد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، معما و نظایر آن، به طور قابل اندازه گیری و ملموسی، به پویا نگه داشتن مغز، به ویژه در سنین بزرگسالی کمک می کنند. به آنها، فراتر از سرگرمی بنگرید، هر چند که سرگرمی هم هستند همه ما به ویژه در سنین بزرگسالی، نیاز بیشتری به فعال و پویا نگه داشتن مغز داریم. تست هوش که منتشر می کنیم، الزاماً برای سنجیدن هوش نیست، مهم تر از آن، برای به چالش کشیدن هر چند نه دشوار مغز است.

تست هوش تصویری:  در ۱۰ ثانیه بگویید عدد بعدی چه باید باشد؟

تست هوش عدد

.

.
.

.

.

.

.

.

.

پاسخ این تست هوش را اینجا مشاهده کنید

برای ما بنویسید که آیا بدون دیدن نتیجه تست توانستید به پاسخ برسید؟ در چند ثانیه؟

ارسال نظر