کد خبر 578702
با اصلاح برخی مواد پیشنهادی؛

آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک طرح صیانت تصویب شد

در شرایطی که پیش از این اعلام شده بود، برخی نمایندگان مخالف پخش زنده نشست های کمیسیون مشترک طرح صیانت هستند، عصر روز یکشنبه پنجمین نشست کمیسیون مشترک طرح صیانت با پخش زنده برگزار و در این نشست کار بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون به پایان و آیین‌نامه به تصویب اعضا رسید.

به گزارش اقتصادآنلاین،  برخی نمایندگان عضو کمیسیون بلافاصله پس از پایان نشست اعلام کردند، با پایان گرفتن تصویب مواد آیین نامه داخلی ، اعضا وارد روند بررسی موضوعات مرتبط با ایجاد نقشه راه قانونی در خصوص فضای مجازی خواهند شد. اما براساس مصوبه کمیسیون، ماده 15 به بعد آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک بدین شرح اصلاح شد؛ماده 15 نحوه رسیدگی به پیشنهادات:الف- ابتدا کلیات طرح هر یک از مواد و اجزاء توسط یکی از دبیران قرائت می شود. سپس پیشنهادهایی که در زمان مقرر در سامانه قانونگذاری ثبت شده است، به ترتیب حذف کل، اصلاح کل، حذف جزء (بند یا تبصره) و اصلاح جزء مطرح می شود و در صورت وجود مخالف پیشنهاد، یک مخالف و یک موافق و پس از آن کارشناسان مرکز پژوهشها و نمایندگان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی به مدت حداکثر 5 دقیقه نظر خود را بیان می کنند و بعد از آن پیشنهاد دهنده مجدداً به مدت 5 دقیقه از پیشنهاد خود دفاع می کند و سپس در مورد پیشنهاد رأی گیری به عمل می آید. در این مرحله، پیشنهاد حذف کل یا جزء (بند با تبصره) تا قبل از ورود به ماده در کمیسیون پذیرفته می شود. تبصره بند الف ماده 15: بنا به تشخیص رییس جلسه یا تقاضای حداقل 5 نفر از اعضای کمیسیون ، مخالفان و موافقان (حداکثر تعداد 3 نفر) می توانند به مدت برابر صحبت کنند. ب - چنانچه پیشنهاد ثبت شده ای مطابق جزء (۱) وجود نداشته باشد و پیشنهادهای حذف کل یا جزء یا اصلاح کل نیز تصویب نشود، اصل ماده به رأی گذاشته می شود.پ - در صورت عدم تصویب موارد مذکور در اجزاء (۱) و (۲)، مجددا پیشنهاد حذف در جلسه پذیرفته و در مورد آن رأی گیری می شود.ت - پس از مراحل فوق، برای ماده مورد بحث با اصلاحات انجام شده رأی گیری به عمل می آید و در صورت عدم تصویب، پیشنهادهای جدید در همان جلسه یا جلسات بعدی قابل طرح است. ث - پس از تصویب هر یک از مواد یا اصلاح کل آن، پیشنهادهای الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه به تشخیص رییس جلسه، در صورتی که در مهلت مقرر در سامانه قانونگذاری ثبت شده باشد، قابل طرح است.تبصره: در صورت درخواست هر یک از افرادی که در جزئیات حق اظهارنظر دارند، رییس جلسه می تواند وقت آنان را به میزان مقتضی تمدید نماید. تشخیص کفایت مذاکرات با رییس جلسه است.

همچنین در ماده 16 مقرر شد قبل از رأی گیری کلیات طرح، نظرات نماینده بخش خصوصی و مرکز پژوهش ها شنیده می شود و در صورت موافقت رییس کمیسیون و یا درخواست 3 نفر از اعضا، نظرات سایر ذینفعان هم شنیده می شود، سپس نماینده رسمی دولت اظهارنظر می کند و در نهایت 3 نفر  از نمایندگان مخالف و 3 نفر از نمایندگان موافق به ترتیب اظهارنظر می کنند که مدت زمان صحبت آنها 5 دقیقه است.

ماده 17 آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی نیز بدین شرح اصلاح شد که؛ مصوبات کمیسیون غیرقابل تجدید نظر است، جز در صورت ابهام در مصوبات، یا مغایرت یا تعارض میان دو یا چند ماده یا اجزای یک ماده که با تشخیص رییس کمیسیون و یا حداقل 10 نفر از اعضاء و موافقت دو سوم اعضای کمیسیون نظرات صحن قابل طرح است.

در ماده 18 مقرر شد که؛ محل تشکیل جلسات رسمی کمیسیون در محدوده مجلس شورای اسلامی باشد.

طبق ماده 19؛ آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در 19 ماده و 6 تبصره در جلسه روز یکشنبه مورخ 16 آبان 1400 به اتفاق آرای کلیه اعضای کمیسیون مشترک به تصویب رسید.

همچنین در ادامه نشست کمیسیون پس از تصویب آیین نامه داخلی، گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس درخصوص تجربه بین المللی سایر کشورها در زمینه مدیریت فضای مجازی ارائه شد.

ارسال نظر