گزارش پیش رو به بررسی قیمت واحدهای نوساز که طی یک ماه اخیر نیز کاهش شدیدی داشته است می‌پردازد.

عناوین بیشتر