دیدگاه : ۰
اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

چینی ها اینترنت نسل ۶ را راه اندازی کردند

چین موفق شده است بسیار زودتر از پیش بینی ها نسل ششم اینترنت را در المپیک زمستانی جاری به کارگیرد. کارشناسان معتقدند؛ این نسل از اینترنت تحولات بزرگی با خود به همراه خواهد آورد، از حذف گوشی های هوشمند از زندگی شما تا ساخت سلاح های فراصوتی که اکنون نیز ارتش چین در اولویت قرار دارد.

اقتصاد آنلاین-سپیده قاسمی؛ هنوز نسل پنجم شبکه تلفن همراه در مرحله توسعه و مسائل مشکلات مربوط به آن قرار دارد که به‌ تازگی محققان چینی از ثبت رکورد استریم ۱ ترابایت داده از فاصله ۱ کیلومتری در ۱ ثانیه با استفاده از نسل بعدی فناوری‌های ارتباطی موسوم به ۶G خبر دادند. سرعت ثبت شده با این فناوری حدود ۱۰ تا ۲۰ برابر سرعت ۵G است.

پژوهشگران چینی این آزمایش را در یکی از مراکز مربوط به المپیک زمستانی پکن انجام دادند تا بتوانند به‌طور همزمان بیش از ۱۰ هزار پخش زنده باکیفیت را استریم کنند. 

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﺷﺸــﻢ در سال ۲۰۱۹ آﻏﺎز شد. پرداختن جدی به این ﻧﺴﻞ از اینترنت در همان سال در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۲۵۰ ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﻓﻨﻼﻧﺪ انجام گرفت، ﻫﺪف از برگزاری این گردهمایی ﺑﺮرﺳﻰ ﻓﻨﺎورىﻫﺎﯾﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

در این همایش ﻗﺮار شد ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه راه اﻧﺪازى شود، ﭘﺮوژه اى ﮐﻪ ۲۸۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاى آن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ.

حالا چینی ها بسیار زودتر از آنچه پیش بینی می شد به این فناوری دست پیدا کردند.

اما کاربرد این فناوری چیست و چرا چینی ها برای دست یافتن به آن انقدر عجله دارند؟ 

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به مقایسه بین نسل پنجم و نسل ششم اینترنت بپردازیم.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه کارشناسان؛ توسعه اینترنت نسل پنجم ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری‌ﻫﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻰ‌کند. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﮔﻮﺷــﻰ‌ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ورود ۵G نقش ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮى ﭘﯿﺪا می کنند و از ﺣﺎﻟﺖ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳــﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدىﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ می شوند. همچنین با توسعه این نسل از اینترنت روش اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ خواهد ﮐﺮد. ﺑﺎ ورود ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮى ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺟﺪﯾﺪ و روﺑﺎتﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎى ﮐﺎرآﻣﺪى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. با توسعه از این نسل اینترنت شما با استفاده از ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ خود می توانید ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کنید و ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻘﻰ روى دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اما نسل ششم اینترنت ۶G، قرار است سرعت فوق العاده بیشتر را به همراه بیاورد. این نسل از اینترنت سرعت ۱  ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اراﺋﻪ می دهد. ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳــﺮﻋﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﯿﮕﻨﺎل‌ﻫﺎى ﺑﺎﻻى ۱ ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰ است، ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‌ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ۵G در ﺣﺪ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ است. ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺮاﺷﻪ‌ﻫﺎ جدید و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژى بیشتر ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ. 

نسل ششم اینترنت دوران ﮔﺬر از ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﺼــﻮر ﻣﻰ شود ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮدىﺗﺮ دﯾﮕﺮى ﺟﺎى آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺰد ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. روش اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ نیز بار دیگر ﺗﻐﯿﯿﺮ زیادی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . نسل ششم ارتباطات مطابق با گفته های گروه  «اتحاد نسل بعدی» قادر است تا فضای زیر آب را نیز به راحتی پوشش دهد.

همچنین انتظار می رود اینترنت ۶G، نقش به سزایی در پیشرفت واقعیت مجازی داشته باشد و تکنولوژی هایی از جمله ایمپلنت ها و رابط های بی سیمی که مسیر سریع و بهینه ای را تا رسیدن پیام ها به مغز بر عهده دارند را توسعه دهد.

اما شاید پر بحث ترین کاربرد ۶G استفاده آن برای بهبود سلاح‌ها و سامانه‌های دفاعی باشد. 

آزمایش چین نشان داد که، سلاح‌های فراصوت قادر خواهند بود تا از نسل ششم اینترنت برای شناسایی سوژه‌ها و ارتباطات خود استفاده کنند. در گزارشی که توسط رسانه های چینی پس از موفقیت در به کارگیری نسل ششم اینترنت منتشر شده، آمده است؛  راه‌اندازی تجاری۶G از سال ۲۰۳۰ در چین آغاز می‌شود، اما ارتش احتمالا زودتر به آن دسترسی پیدا خواهد کرد.

این مطلب برایم مفید است
۰ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها