گازهای سمی چه بویی دارند؟ + عکس

هوایی که تنفس می کنیم از گازهای متفاوتی با بوهای مختلف تشکیل شده است.

گازهای+سمی+چه+بویی+دارند؟

ارسال نظر
ارسال نظر