کد خبر 584300

چند نفر از شهروندان هر کشور سلاح دارند؟

در آمریکا به ازای هر ١٠٠نفر بیش از ١٠٠سلاح وجود دارد.

ارسال نظر