کد خبر 577533

هنگام بریدن ترمز خودرو چه کار کنیم؟

اولین اقدامی که در این شرایط باید انجام دهید، حفظ خونسردی و آرامش خود است. پس از آن سعی کنید توسط بوق و چراغ خودرو به خودروهای دیگر هشدار دهید و با بهره گیری از توانایی خود ، خودرو را در مسیری به حرکت در بیاورید که خلوت‌تر و ماشین های کم تری تردد می کنند.

ارسال نظر