کد خبر 519605

دعای سحر ماه مبارک رمضان +صوت

دعای سحر ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی و با صدای مرحوم «سید قاسم موسوی قهار» را اینجا بخوانید؛

دعای سحر ماه مبارک رمضان

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بِأَبْهَاهُ وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ‌

خدایا من از تو درخواست مى‌کنم به حق نورانی‌ترین مراتب انوارت در صورتى که تمام مراتب آن نورانى است خدایا پس درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب نورانیتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق نیکوترین مراتب جمالت در صورتى که تمام مراتب جمالت نیکو است خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام مراتب جمالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلاَلِکَ بِأَجَلِّهِ وَ کُلُّ جَلاَلِکَ جَلِیلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلاَلِکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق عالی‌ترین مراتب جلالت در صورتیکه تمام مراتب جلالت عالیست خدایا پس از تو درخواست می‌کنم بحق تمام مراتب جلالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می‌کنم بحق بزرگترین مراتب‌ عظمتت در صورتى که تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام مراتب عظمتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق روشنترین مراتب نورت در صورتى که تمام مراتب نورت روشن است خدایا پس از تو درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب نورت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به وسیع‌ترین مراتب رحمتت در صورتى که تمام مراتب رحمتت وسیع است خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب رحمتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به کامل‌ترین کلماتت در صورتى که جمیع کلماتت کامل است خدایا پس از تو درخواست مى‌کنم به حق تمام کلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به عالی‌ترین مراتب کمالت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس از تو درخواست مى‌کنم به حق تمام مراتب کمالت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به بزرگ‌ترین نام‌هایت در صورتى که تمام نام‌هایت بزرگ است خدایا پس از تو درخواست مى‌‌کنم به حق تمام نام‌هایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به عالی‌ترین مراتب عزتت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس از تو درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب عزتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق نافذترین مراتب مشیتت در صورتى که تمام مراتب آن نافذ است خدایا پس درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب مشیتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به آن قدرت کاملت که بر همه اشیاء احاطه دارد در صورتى که تمام مراتب قدرتت احاطه بر اشیاء دارد خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام مراتب قدرتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ‌

خدایا درخواست مى کنم به حق نافذترین مراتب علمت در صورتى که تمام مراتب علمت نافذ است خدایا پس درخواست می‌کنم بحق تمام مراتب علمت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست می‌کنم به حق پسندیده ‌ترین سخنهایت در صورتى که تمام سخنهایت پسندیده است‌خدایا پس درخواست مى‌کنم به تمام سخنهایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا إِلَیْکَ وَ کُلُّهَا (وَ کُلُّ مَسَائِلِکَ) إِلَیْکَ حَبِیبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق محبوبترین حاجتى که برآورده‌اى در صورتى که تمام حاجت‌ها که برآورده‌اى محبوب است خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام حاجاتى که برآورده ‌اى

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به شریفترین مراتب شرافتت در صورتى که تمام مراتب آن شریف است خدایا پس درخواست مى‌‌کنم به حق تمام مراتب شرافتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به ابدیترین مقام پادشاهیت در صورتى که تمام آن ابدى است خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام مقام پادشاهیت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق نیکوترین مراتب ملکت در صورتى که تمام مراتب آن نیکو است خدایا پس درخواست مى‌کنم به تمام مراتب ملکت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِأَعْلاَهُ وَ کُلُّ عُلُوِّکَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق عالی‌ترین مراتب بلندت در صورتى که تمام مراتب آن عالى است خدایا پس درخواست مى‌کنم به تمام مقامات بلندت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ‌

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق قدیم‌ترین احسان‌هایت در صورتى که تمام احسانهایت قدیم است خدایا پس درخواست مى‌‌کنم به تمام احسان‌هایت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَکْرَمِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ کَرِیمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق گرامیترین آیاتت در صورتى که تمام آیاتت گرامى است خدایا پس درخواست مى‌کنم به حق تمام آیاتت

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا

خدایا از تو درخواست مى‌کنم به حق هر چه که در آن شأن و جبروت جمع است و به حق هر شأنى تنها و هر جبروتى تنها

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی (بِهِ) حِینَ أَسْأَلُکَ فَأَجِبْنِی یَا اللَّهُ‌

خدایا از تو درخواست مى‌‌کنم به حق آن چیزى که اگر تو را به آن چیز بخوانم اجابت مى ‌کنى پس تو دعایم اجابت فرما اى خدا.

حجم فایل صوتی:13.07M | مدت زمان فایل صوتی :00:19:02
بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    فقط عالیه

  • هلیا
    ۰ ۰

    ممنون من تاصبح داشتم گوش میدادم